Szkolenia Rady Pedagogicznej

Szkolenia Rad Pedagogicznych są jedną z najbardziej efektywnych form szkoleniowych oferowanych przez Instytut Szkoleniowy GoWork.pl. Głównym atutem naszych kursów jest przede wszystkim ich JAKOŚĆ, PROFESJONALIZM oraz CENA.


Jakość - Jesteśmy Placówką Doskonalenia Nauczycieli. Każde szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu na drukach MEN.
Profesjonalizm - Zatrudniamy doświadczoną kadrę trenerów. Każdy z nich ma wybitną wiedzę związaną z tematem szkolenia oraz stały kontakt z oświatą.
Cena - Zapewniamy najniższe ceny na rynku.

W wybranym przez Państwa terminie jesteśmy w stanie zorganizować KAŻDE szkolenie. Nasza oferta liczy ponad 100 różnych szkoleń, a nasi specjaliści dbają o to, żeby co tydzień pojawiały się nowe tematy szkoleń, zgodne z aktualnymi zmianami w prawie oświatowym. Dbamy również o to, aby program szkoleniowy dostosowany był do Państwa potrzeb. Na 3 dni przed szkoleniem kontaktuje się z Państwem trener, aby dostosować program kursu do Państwa oczekiwań. Jesteśmy w stanie zorganizować KAŻDY temat szkoleniowy we wskazanym przez Państwa terminie i czasie.

Dołącz do grona zadowolonych z naszych usług szkół i już dziś zamów Szkolenie Rady Pedagogicznej w Instytucie Szkoleniowym GoWork.pl!

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole
2
Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów
3
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
4
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
5
NOWOŚĆ! Jak podnosić skuteczność w pracy pedagoga ? – AUTOMOTYWACJA
6
NOWOŚĆ! Dziecko z cukrzycą
7
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
8
NOWOŚĆ! „Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty”.
9
NOWOŚĆ! Uzależniogenny” XXI wiek – czyli uzależnienie od Mass-Mediów
10
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego
11
PROGRAMOWANIE W KLASACH I-III
12
Coaching, asertywność, mediacje z tzw. trudnym rodzicem
13
Internet – szanse i zagrożenia
14
Zespół Aspergera
15
Agresja w szkole - bullying i cyberbullying nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia.
16
NOWOŚĆ! Stalking – głuche telefony, obraźliwe sms-y, groźby. Jak zapobiegać temu zjawisku wśród młodzieży?
17
NOWOŚĆ! Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży
18
NOWOŚĆ! Nowoczesna komunikacja z uczniem, czyli jak wykorzystać możliwości stwarzane przez media w pracy z uczniem.
19
Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
20
NOWOŚĆ! Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
21
Prawo oświatowe dla nauczycieli - aktualności w prawie oświatowym i prawie pracy po zmianach
22
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
23
Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej
24
Ochrona danych osobowych
25
Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole
26
NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu
27
Projekt edukacyjny w szkole
28
System Informacji Oświatowej - Nowelizacja
29
Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji
30
Wypalenie zawodowe nauczyciela z elementami treningu relaksacyjnego
31
Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych
32
Emisja i higiena głosu
33
Jak kształtować pozytywny wizerunek nauczyciela w oczach ucznia- budowanie autorytetu
34
Aktywny nauczyciel - aktywny uczeń
35
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
36
Metody zwiększające efekty kształcenia
37
Arteterapia - metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka
38
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podniesienie efektywności kształcenia
39
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
40
Negocjacje – czyli jak zmienić nieufność we współpracę
41
Młodzież w świecie dopalacza -jak uświadamiać młodzież i przeciwdziałać narkomanii?
42
Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w praktyce szkolnej
43
Rozmowy z rodzicami– mediacje i trudne sytuacje
44
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i jej rola w rozwoju intelektualnym uczniów
45
Zespoły nauczycielskie - cele i zadania
46
Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi
47
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
48
Wieloaspektowa diagnoza ucznia – warsztaty dla pedagogów, wychowawców oraz nauczycieli
49
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
50
Kontrola zarządcza - skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
51
Ocenianie kształtujące
52
Rozwijanie myślenia i rozumowania pytajnego
53
Trening skutecznej komunikacji z uczniem
54
Metoda Projektów Badawczych w przedszkolu
55
Wspieranie ucznia w kształtowaniu umiejętności uczenia się
56
Nowe i zapomniane techniki plastyczne
57
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
58
E-learning w szkole
59
Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole
60
Pierwsza pomoc przedmedyczna
61
NOWOŚĆ! Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017 a nowelizacja nadzoru pedagogicznego
62
Zebrania z rodzicami, jak przeprowadzić je efektywnie
63
NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania
64
Kreatywny nauczyciel
65
Rola nauczyciela w rozwoju dziecka
66
Zaburzenia odżywiania u młodzieży - anoreksja, bulimia
67
Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej
68
Diagnoza osiągnięć ucznia
69
Podstawy wiedzy o inteligencji i jej badaniu
70
Dziecko nadpobudliwe w szkole - metody pracy
71
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
72
Kompetencje zawodowe nauczyciela wychowania przedszkolnego
73
Dobry start przedszkolaka
74
Zabawy budujące współpracę w grupie przedszkolnej
75
Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?
76
Tutoring w placówce oświatowej - pozytywny wpływ indywidualnego wychowawcy
77
Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych
78
Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci
79
Coaching nauczycielski
80
Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi
81
NOWOŚĆ! Budowanie systamu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
82
Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka?
83
Kierownik wycieczki
84
Lekcje wychowawcze - jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy
85
Mnemotechnika- jak pomóc dziecku stworzyć swój własny łańcuch haków pamięciowych
86
Ocenianie i nadzorowanie pracy nauczyciela i wychowawcy - hospitacja zajęć
87
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
88
Przedszkole na piątkę - standardy jakości pracy z dziećmi
89
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci
90
Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych
91
NOWOŚĆ! Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
92
Bezpieczne przedszkole
93
Mobbing w szkole
94
Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu - metody pracy
95
Kreowanie wizerunku szkoły w trakcie niżu demograficznego
96
Bieżące wsparcie ucznia - wymagania, metody oraz formy pracy
97
Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące
98
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym
99
Metody pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
100
Socjoterapia - różne formy pracy
101
Drama w przedszkolu
102
Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016
103
NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
104
Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
105
Prawa nauczyciela a prawa ucznia
106
Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
107
Wielokulturowość w szkole - uczeń obcy kulturowo w klasie
108
Wykorzystanie technik relaksacyjnych w przedszkolu
109
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu
110
Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami w grupie przedszkolnej?
111
NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne
112
NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym
113
Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna, porządkowa, majątkowa i karna nauczyciela
114
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
115
Ustawa o pracownikach samorządowych – nowe cele i zadania
116
NOWOŚĆ! Nowa USTAWA PRZEDSZKOLNA – prawo pracy, a zadania dyrekcji placówki
117
NOWOŚĆ! Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a organizacja pracy PRZEDSZKOLA
118
System bezpieczeństwa w szkole / placówce oświatowej
119
Poziom bezpieczeństwa w szkole – ewaluacja
120
Rada Pedagogiczna – sprawna i profesjonalna organizacja pracy
121
Rola i zadania wychowawcy
122
Budowanie poczucia własnej wartości nauczyciela
123
Jak zbudować harmonogram pracy, który podniesie efektywność kształcenia w placówce ?
124
Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy
125
Techniki motywacji uczniów - jak sprawić by chciało im się uczyć?
126
NOWOŚĆ! AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. ŚCIEŻKA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, MIANOWANEGO I DYPLOMOWANEGO
127
System kształcenia zawodowego i ustawicznego - nowelizacja przepisów
128
NOWOŚĆ! Zadania i rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
129
NOWOŚĆ! Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół
130
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego - zadania przedszkola
131
Obniżenie progu wieku szkolnego - zadania szkoły

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:30

Telefon: 22 380 35 60

22 418 23 24

22 418 23 30

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: