Szkolenia Rady Pedagogicznej

Szkolenia Rad Pedagogicznych są jedną z najbardziej efektywnych form szkoleniowych oferowanych przez Instytut Szkoleniowy GoWork.pl. Głównym atutem naszych kursów jest przede wszystkim ich JAKOŚĆ, PROFESJONALIZM oraz CENA.


Jakość - Jesteśmy Placówką Doskonalenia Nauczycieli. Każde szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu na drukach MEN.
Profesjonalizm - Zatrudniamy doświadczoną kadrę trenerów. Każdy z nich ma wybitną wiedzę związaną z tematem szkolenia oraz stały kontakt z oświatą.
Cena - Zapewniamy najniższe ceny na rynku.

W wybranym przez Państwa terminie jesteśmy w stanie zorganizować KAŻDE szkolenie. Nasza oferta liczy ponad 100 różnych szkoleń, a nasi specjaliści dbają o to, żeby co tydzień pojawiały się nowe tematy szkoleń, zgodne z aktualnymi zmianami w prawie oświatowym. Dbamy również o to, aby program szkoleniowy dostosowany był do Państwa potrzeb. Na 3 dni przed szkoleniem kontaktuje się z Państwem trener, aby dostosować program kursu do Państwa oczekiwań. Jesteśmy w stanie zorganizować KAŻDY temat szkoleniowy we wskazanym przez Państwa terminie i czasie.

Dołącz do grona zadowolonych z naszych usług szkół i już dziś zamów Szkolenie Rady Pedagogicznej w Instytucie Szkoleniowym GoWork.pl!

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole
2
Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów
3
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
4
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
5
NOWOŚĆ! Jak podnosić skuteczność w pracy pedagoga ? – AUTOMOTYWACJA
6
NOWOŚĆ! „Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty”.
7
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego
8
PROGRAMOWANIE W KLASACH I-III
9
Coaching, asertywność, mediacje z tzw. trudnym rodzicem
10
Internet – szanse i zagrożenia
11
Zespół Aspargera
12
Agresja w szkole - bullying i cyberbullying nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia.
13
Prawo oświatowe dla nauczycieli - aktualności w prawie oświatowym i prawie pracy po zmianach
14
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
15
Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej
16
Ochrona danych osobowych
17
Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole
18
NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu
19
Projekt edukacyjny w szkole
20
System Informacji Oświatowej - Nowelizacja
21
Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji
22
Wypalenie zawodowe nauczyciela z elementami treningu relaksacyjnego
23
Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych
24
Emisja i higiena głosu
25
Jak kształtować pozytywny wizerunek nauczyciela w oczach ucznia- budowanie autorytetu
26
Aktywny nauczyciel - aktywny uczeń
27
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
28
Metody zwiększające efekty kształcenia
29
Arteterapia - metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka
30
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podniesienie efektywności kształcenia
31
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
32
Negocjacje – czyli jak zmienić nieufność we współpracę
33
Młodzież w świecie dopalacza -jak uświadamiać młodzież i przeciwdziałać narkomanii?
34
Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w praktyce szkolnej
35
Rozmowy z rodzicami– mediacje i trudne sytuacje
36
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i jej rola w rozwoju intelektualnym uczniów
37
Zespoły nauczycielskie - cele i zadania
38
Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi
39
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
40
Wieloaspektowa diagnoza ucznia – warsztaty dla pedagogów, wychowawców oraz nauczycieli
41
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
42
Kontrola zarządcza - skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
43
Ocenianie kształtujące
44
Rozwijanie myślenia i rozumowania pytajnego
45
Trening skutecznej komunikacji z uczniem
46
Metoda Projektów Badawczych w przedszkolu
47
Wspieranie ucznia w kształtowaniu umiejętności uczenia się
48
Nowe i zapomniane techniki plastyczne
49
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
50
E-learning w szkole ponadgimnazjalnej
51
Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole
52
Pierwsza pomoc przedmedyczna
53
NOWOŚĆ! Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017 a nowelizacja nadzoru pedagogicznego
54
Zebrania z rodzicami, jak przeprowadzić je efektywnie
55
NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania
56
Kreatywny nauczyciel
57
Rola nauczyciela w rozwoju dziecka
58
Zaburzenia odżywiania u młodzieży - anoreksja, bulimia
59
Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej
60
Diagnoza osiągnięć ucznia
61
Podstawy wiedzy o inteligencji i jej badaniu
62
Dziecko nadpobudliwe w szkole - metody pracy
63
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
64
Kompetencje zawodowe nauczyciela wychowania przedszkolnego
65
Dobry start przedszkolaka
66
Zabawy budujące współpracę w grupie przedszkolnej
67
Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?
68
Tutoring w placówce oświatowej - pozytywny wpływ indywidualnego wychowawcy
69
Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych
70
Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci
71
Coaching nauczycielski
72
Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi
73
NOWOŚĆ! Budowanie systamu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
74
Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka?
75
Kierownik wycieczki
76
Lekcje wychowawcze - jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy
77
Mnemotechnika- jak pomóc dziecku stworzyć swój własny łańcuch haków pamięciowych
78
Ocenianie i nadzorowanie pracy nauczyciela i wychowawcy - hospitacja zajęć
79
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
80
Przedszkole na piątkę - standardy jakości pracy z dziećmi
81
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci
82
Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych
83
NOWOŚĆ! Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
84
Bezpieczne przedszkole
85
Mobbing w szkole
86
Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu - metody pracy
87
Kreowanie wizerunku szkoły w trakcie niżu demograficznego
88
Bieżące wsparcie ucznia - wymagania, metody oraz formy pracy
89
Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące
90
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym
91
Metody pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
92
Socjoterapia - różne formy pracy
93
Drama w przedszkolu
94
Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016
95
NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
96
Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
97
Prawa nauczyciela a prawa ucznia
98
Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
99
Wielokulturowość w szkole - uczeń obcy kulturowo w klasie
100
Wykorzystanie technik relaksacyjnych w przedszkolu
101
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu
102
Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami w grupie przedszkolnej?
103
NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne
104
NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym
105
Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna, porządkowa, majątkowa i karna nauczyciela
106
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
107
Ustawa o pracownikach samorządowych – nowe cele i zadania
108
NOWOŚĆ! Nowa USTAWA PRZEDSZKOLNA – prawo pracy, a zadania dyrekcji placówki
109
NOWOŚĆ! Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a organizacja pracy PRZEDSZKOLA
110
System bezpieczeństwa w szkole / placówce oświatowej
111
Poziom bezpieczeństwa w szkole – ewaluacja
112
Rada Pedagogiczna – sprawna i profesjonalna organizacja pracy
113
Rola i zadania wychowawcy
114
Budowanie poczucia własnej wartości nauczyciela
115
Jak zbudować harmonogram pracy, który podniesie efektywność kształcenia w placówce ?
116
Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy
117
Techniki motywacji uczniów - jak sprawić by chciało im się uczyć?
118
NOWOŚĆ! AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. ŚCIEŻKA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, MIANOWANEGO I DYPLOMOWANEGO
119
System kształcenia zawodowego i ustawicznego - nowelizacja przepisów
120
NOWOŚĆ! Zadania i rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
121
NOWOŚĆ! Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół
122
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego - zadania przedszkola
123
Obniżenie progu wieku szkolnego - zadania szkoły

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:30

Telefon: 22 380 35 60

22 380 35 77

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: