Szkolenia Rady Pedagogicznej

Szkolenia Rad Pedagogicznych są jedną z najbardziej efektywnych form szkoleniowych oferowanych przez Instytut Szkoleniowy GoWork.pl. Głównym atutem naszych kursów jest przede wszystkim ich JAKOŚĆ, PROFESJONALIZM oraz CENA.


Jakość - Jesteśmy Placówką Doskonalenia Nauczycieli. Każde szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu na drukach MEN.
Profesjonalizm - Zatrudniamy doświadczoną kadrę trenerów. Każdy z nich ma wybitną wiedzę związaną z tematem szkolenia oraz stały kontakt z oświatą.
Cena - Zapewniamy najniższe ceny na rynku.

W wybranym przez Państwa terminie jesteśmy w stanie zorganizować KAŻDE szkolenie. Nasza oferta liczy ponad 100 różnych szkoleń, a nasi specjaliści dbają o to, żeby co tydzień pojawiały się nowe tematy szkoleń, zgodne z aktualnymi zmianami w prawie oświatowym. Dbamy również o to, aby program szkoleniowy dostosowany był do Państwa potrzeb. Na 3 dni przed szkoleniem kontaktuje się z Państwem trener, aby dostosować program kursu do Państwa oczekiwań. Jesteśmy w stanie zorganizować KAŻDY temat szkoleniowy we wskazanym przez Państwa terminie i czasie.

Dołącz do grona zadowolonych z naszych usług szkół i już dziś zamów Szkolenie Rady Pedagogicznej w Instytucie Szkoleniowym GoWork.pl!

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole
2
Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów
3
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
4
NOWOŚĆ! Jak podnosić automotywację w pracy pedagoga?
5
NOWOŚĆ! Dziecko z cukrzycą
6
NOWOŚĆ! „Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty”.
7
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
8
NOWOŚĆ! Uzależniogenny XXI wiek – czyli uzależnienie od Mass-Mediów
9
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
10
Nowatorskie podejście do edukacji małego dziecka w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego
11
Programowanie w klasach I- III
12
Coaching, asertywność, mediacje z tzw. trudnym rodzicem
13
Internet – szanse i zagrożenia dla uczniów
14
Zespół Aspergera
15
Agresja w szkole - bullying i cyberbullying nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia
16
NOWOŚĆ! Stalking – głuche telefony, obraźliwe sms-y, groźby. Jak zapobiegać temu zjawisku wśród młodzieży?
17
NOWOŚĆ! Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży
18
NOWOŚĆ! Nowoczesna komunikacja z uczniem, czyli jak wykorzystać możliwości stwarzane przez media w pracy z uczniem
19
NOWOŚĆ! Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
20
NOWOŚĆ! Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
21
Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
22
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa w klasach I-VIII
23
NOWOŚĆ! Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
24
NOWOŚĆ! Wykorzystanie narzędzi Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) na zajęciach dydaktycznych i pomocy psychologicznej z uczniami
25
NOWOŚĆ! Zaburzenia procesów integracji sensorycznej, a rozwój małej motoryki
26
NOWOŚĆ! Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
27
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
28
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół średnich
29
Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole
30
Projekt edukacyjny w szkole
31
System Informacji Oświatowej - Nowelizacja
32
Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji
33
Wypalenie zawodowe nauczyciela z elementami treningu relaksacyjnego
34
Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych
35
Emisja i higiena głosu
36
Jak budować autorytet w oczach ucznia?
37
Aktywny nauczyciel - aktywny uczeń
38
Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów
39
Metody zwiększające efekty kształcenia
40
Arteterapia - metoda wspierające emocjonalny rozwój dziecka
41
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podniesienie efektywności kształcenia
42
Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły
43
Negocjacje – czyli jak zmienić nieufność we współpracę
44
Młodzież w świecie dopalacza- jak uświadamiać młodzież i przeciwdziałać narkomanii?
45
Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w praktyce szkolnej
46
Rozmowy z rodzicami– mediacje i trudne sytuacje
47
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i jej rola w rozwoju intelektualnym uczniów
48
Zespoły nauczycielskie - cele i zadania
49
Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi
50
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
51
Wieloaspektowa diagnoza ucznia – warsztaty dla pedagogów, wychowawców oraz nauczycieli
52
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
53
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
54
Ocenianie kształtujące
55
Trening skutecznej komunikacji z uczniem
56
Metoda Projektów Badawczych w przedszkolu
57
Wspieranie ucznia w kształtowaniu umiejętności uczenia się
58
Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu
59
E-learning w szkole
60
Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole
61
Pierwsza pomoc przedmedyczna
62
Zebrania z rodzicami, jak przeprowadzić je efektywnie
63
NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania
64
Kreatywny nauczyciel
65
Zaburzenia odżywiania u młodzieży - anoreksja, bulimia
66
Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej
67
Dziecko nadpobudliwe w szkole - metody pracy
68
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
69
Kompetencje zawodowe nauczyciela wychowania przedszkolnego
70
Dobry start przedszkolaka
71
Zabawy budujące współpracę w grupie przedszkolnej
72
Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?
73
Tutoring w placówce oświatowej - pozytywny wpływ indywidualnego wychowawcy
74
Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych
75
Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci
76
Coaching nauczycielski
77
Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi
78
NOWOŚĆ! Budowanie systamu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
79
Jak budować u dziecka poczucie własnej wartości?
80
Kierownik wycieczki
81
Lekcje wychowawcze - jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy
82
Mnemotechnika- jak pomóc dziecku stworzyć swój własny łańcuch haków pamięciowych
83
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
84
Przedszkole na piątkę - standardy jakości pracy z dziećmi
85
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci
86
NOWOŚĆ! Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
87
Bezpieczne przedszkole
88
Mobbing w szkole
89
Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu - metody pracy
90
Kreowanie wizerunku szkoły w trakcie niżu demograficznego
91
Bieżące wsparcie ucznia - wymagania, metody oraz formy pracy
92
Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące
93
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym
94
Metody pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
95
Socjoterapia - różne formy pracy
96
Drama w przedszkolu
97
NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
98
Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
99
Prawa nauczyciela, a prawa ucznia
100
Wykorzystanie technik relaksacyjnych w przedszkolu
101
Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu
102
Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami w grupie przedszkolnej?
103
NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne
104
NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym
105
Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna, porządkowa, majątkowa i karna nauczyciela
106
Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami
107
System bezpieczeństwa w szkole / placówce oświatowej
108
Poziom bezpieczeństwa w szkole– ewaluacja
109
Rada Pedagogiczna – sprawna i profesjonalna organizacja pracy
110
Rola i zadania wychowawcy
111
Budowanie pozytywnej samooceny nauczyciela
112
Jak zbudować harmonogram pracy, który podniesie efektywność kształcenia w placówce ?
113
Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy
114
Techniki motywacji uczniów – jak wspomóc metody nauczania?
115
NOWOŚĆ! Awans zawodowy nauczyciela. Ścieżka awansu nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego
116
NOWOŚĆ! Zadania i rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:30

Telefon: 22 380 35 60

22 418 23 24

22 418 23 30

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: